Tomasz Zdzikot

Tomasz Zdzikot

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

Tomasz Zdzikot jest radcą prawnym, absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu europeistyki, samorządu terytorialnego, zarządzania w administracji publicznej oraz zarządzania nieruchomościami. Jest specjalistą w zakresie prawa mediów elektronicznych i nowych technologii oraz prawa administracyjnego, autorem publikacji naukowych poświęconych tym zagadnieniom.
Pełnił m. in. funkcje zastępcy burmistrza Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, wiceprezesa zarządu spółki Centrum Bankowo-Finansowe „Nowy Świat” SA oraz wicedyrektora Departamentu Prawnego Biura KRRiT.
W latach 2006-2014 był radnym m.st. Warszawy, a od 2014 r. sprawuje mandat radnego Sejmiku Woj. Mazowieckiego.
18 listopada 2015 roku został powołany na Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.