MISJA CYBERSEC PL

Misją CYBERSEC PL jest budowanie narodowych zdolności służących wzmacnianiu systemu cyberbezpieczeństwa Polski. Tworzymy rozwiązania, które wspierają prowadzenie skutecznych i suwerennych działań w cyberprzestrzeni oraz rozwój polskiej gospodarki.

WSPÓŁPRACA POPRZEZ DIALOG

Dla nas cyberbezpieczeństwo to zdecydowanie więcej niż tylko działania techniczne – to przede wszystkim konieczność dostosowania polityk publicznych do nowej, cyfrowej rzeczywistości i przeformułowania tradycyjnych koncepcji związanych z bezpieczeństwem narodowym. Analizując szanse i zagrożenia płynące z rozwoju nowych technologii, a także wspierając wymianę dobrych praktyk, wspólnie budujemy polski system cyberbezpieczeństwa. Proces ten ma charakter długofalowy i złożony, w którym kluczową rolę odgrywa wielopoziomowa współpraca, a także kompleksowe podejście do problemu.

CYBERSEC PL jest miejscem otwartego dialogu nad najważniejszymi wyzwaniami cyberprzestrzeni. Poprzez debatę kluczowych przedstawicieli sektora cyberbezpieczeństwa, konferencja wspiera rozwój współpracy publiczno-prywatnej, a także kreuje strategiczne kierunki polityk publicznych i prac legislacyjnych. CYBERSEC PL to również platforma wymiany wiedzy i doświadczeń, która przyczynia się do tworzenia rozwiązań przyjaznych biznesowi i wsparcia innowacyjności.

Wydarzenie jest okazją do budowania trwałych relacji z najważniejszymi podmiotami zaangażowanymi w umacnianie cyberbezpieczeństwa Polski. Wśród uczestników i partnerów konferencji znajdują się m.in. wysocy rangą przedstawiciele instytucji publicznych, świata nauki, narodowi i światowi liderzy biznesu oraz startupy, a także organizacje pozarządowe i liderzy opinii.