FORMAT WYDARZENIA

NAJWAŻNIEJSI EKSPERCI BRANŻY, NAJBARDZIEJ AKTUALNE WYZWANIA

CYBERSEC PL co roku gromadzi specjalistów, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem przyczyniają się do budowy bezpieczeństwa Polski w wymiarze teleinformatycznym.

WARSZTATY EKSPERCKIE – DEBATA PLENARNA – RAPORT KOŃCOWY

Tegoroczna edycja konferencji poprzedzona zostanie intensywnymi warsztatami agregującymi wiedzę praktyczną w obrębie sektorów kluczowych z punktu widzenia cyberbezpieczeństwa. Robocza dyskusja ekspertów umożliwi zdefiniowanie wyzwań i wypracowanie metod zabezpieczania obszarów strategicznych. Następnie, wnioski z warsztatów zostaną przedstawione na jednym z paneli dyskusyjnych CYBERSEC PL, a także opracowane i rozwinięte w formie raportu końcowego. Dzięki współpracy interesariuszy, rozwiązania zaproponowane podczas konferencji uwzględniać będą specyfikę i najważniejsze potrzeby każdego z sektorów. Panele dyskusyjne przyporządkowane będą do czterech ścieżek tematycznych.

ŚCIEŻKA PAŃSTWO

Intensywne działania zwiększające poziom cyberbezpieczeństwa mają fundamentalne znaczenie dla zapewnienia niezakłóconego funkcjonowania infrastruktury krytycznej, czyli kluczowych dla bezpieczeństwa i rozwoju państwa obiektów, usług, urządzeń i instalacji. Podczas dyskusji w ścieżce Państwo, szczególna uwaga poświęcona będzie zabezpieczeniu polskiego przemysłu i jego kluczowych sektorów. Ważną rolę odgrywać będą również rozwiązania wspierające skuteczną implementację unijnej Dyrektywy NIS oraz Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (GDPR).

ŚCIEŻKA OBRONA

Konkluzje ubiegłorocznego szczytu NATO dotyczące budowy cyberobrony Sojuszu zostały zawarte w dokumencie zatytułowanym Cyber Defence Pledge. Postanowienia te nakładają na państwa członkowskie obowiązki w zakresie wzmacniania narodowych zdolności do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania w cyberprzestrzeni. Celem panelu jest omówienie działań podjętych już przez polski resort obrony oraz przedstawienie kolejnych niezbędnych kroków. Dyskusja dotyczyć będzie także współpracy prywatno-publicznej w obszarze cyberbezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia kraju.

ŚCIEŻKA PRZYSZŁOŚĆ

Startupy technologiczne stanowią dziś źródło najbardziej innowacyjnych rozwiązań. Jednocześnie, specyfika samego sektora cyberbezpieczeństwa sprawia, że stanowi on trudny rynek dla młodych i małych przedsiębiorstw. Panel dyskusyjny w ścieżce Przyszłość poświęcony jest identyfikacji przeszkód, na które natrafiają polskie startupy w tym obszarze. Debata ma także na celu zaproponowanie rozwiązań umożliwiających uwolnienie ich innowacyjnego potencjału oraz nawiązanie współpracy z narodowymi czempionami ICT i odbiorcami końcowymi usług.

ŚCIEŻKA BIZNES

Wzrasta ryzyko wynikające z nieautoryzowanego dostępu do systemów informatycznych oraz systemów automatyki procesowej w przedsiębiorstwach. Pojawiają się również przypadki celowych zakłóceń w ich funkcjonowaniu. Potrzebne jest stworzenie dojrzałych produktów i usług oraz innowacyjnych rozwiązań dla bezpieczeństwa przedsiębiorstw. W procesie tym, kluczowe znaczenie odgrywać będzie zwiększenie współpracy publiczno-prywatnej w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz stworzenie skutecznych mechanizmów umożliwiających wymianę dobrych praktyk.